Kontakt z nami: +48 796 938 222, +48 537 864 739 | Godziny otwarcia: od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 8:00 do 20:00

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FORSA FINANCE SP. Z O.O.Spis Treści: 1. Cel Regulaminu

 2. Postanowienia Ogólne

 3. Definicje

 4. Zakres Usług

 5. Elementy bezpieczeństwa wdrożone przez Spółkę

 6. Warunki techniczne świadczenia usług

 7. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

 8. Przetwarzanie danych osobowych

 9. Reklamacje

 10. Postanowienia końcowe

 1. Cel Regulaminu


 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej www.forsafinanse.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Spółki treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.


 1. Postanowienia Ogólne


 1. Spółka ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.


 1. Definicje


Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa, Umowie, bądź w niniejszym paragrafie:

 1. Dział Obsługi Klienta – pracownicy dział obsługi Klienta uprawnieni do kontaktu i obsługi Użytkownika w imieniu Spółki;

 2. Dyspozycja – zlecenie Usług złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, po zalogowaniu na Profil Klienta;

 3. Hasło – ciąg znaków numerycznych lub alfa-numerycznych ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika;

 4. Klient – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia Umowy;

 5. Login – adres e-mail klienta;

 6. Profil – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Serwisie założone z chwilą prawidłowego wypełnienia pierwszego Wniosku o Pożyczkę; zalogowanie na Koncie umożliwia dokonywanie Dyspozycji przez Użytkownika;

 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 8. Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.forsafinanse.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług;

 9. Spółka – FORSA FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Herbowa 18/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636211, nr NIP: 6932179443, REGON: 365371593, kapitał zakładowy w wysokości 200 000zł;

 10. Umowa – Umowa Pożyczki ForsaFinanse.pl, na podstawie, której Spółka na wniosek Klienta zobowiązuje się do udzielania Klientowi Pożyczek na zasadach określonych w tej umowie;

 11. Usługa – usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną, której zakres zdefiniowany jest w Umowie;

 12. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku poz. 1422 ze zm.);

 13. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, Klienta, korzystającego z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.


 1. Zakres Usług


Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Założenie Profilu Klienta z jednoczesnym złożeniem pierwszego Wniosku o Pożyczkę;

 2. Złożenie kolejnych Wniosków o Pożyczkę;

 3. Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych;

 4. Wysłanie wiadomości lub zapytania do Spółki;

 5. Podgląd aktualnego stanu zadłużenia Klienta;

 6. Podgląd listy pożyczek udzielonych Klientowi oraz ich statusu.


 1. Elementy bezpieczeństwa wdrożone przez Spółkę


 1. Zalogowanie na Profilu Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.

 2. Hasło jest ciągiem znaków numerycznych lub alfa-numerycznych i składa się co najmniej z 6 znaków;

 3. Świadczenie Usług w odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https://, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu nie ma możliwości przejęcie czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.


 1. Warunki techniczne świadczenia usług


 1. W celu prawidłowego korzystania z Profilu Klienta i Serwisu dostarczanego przez Spółkę konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  1. Używanie Przeglądarki internetowej Internet Explorer 8.0 (lub nowszej) albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszej);

  2. Korzystanie z JavaScript i Cookies.


 1. Zaleca się, by komputer, z którego Użytkownik loguje się na Profil Klienta był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.

 2. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.

 3. 4. Używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne

 4. Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika.
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy


 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na uruchamianie Usługi przy użyciu strony internetowej www.forsafinanse.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych postanowień Umowy i Regulaminu, które dotyczą świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 2. Umowa zostaje rozwiązana lub wygasa w przypadkach w niej określonych.


 1. Przetwarzanie danych osobowych


 1. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) i Ustawą.

 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnianych przez Serwis, a Spółka jest administratorem tych danych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.

 4. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane przez Użytkownika.

 5. Spółka oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

 1. Reklamacje


 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług lub Umowy.

 2. Reklamacje należy składać drogą w jednej z alternatywnie wskazanych poniżej form:

  1. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Spółki,

  2. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Spółki;

  3. ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta,

  4. ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Spółki,

  5. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@forsafinanse.pl;

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  1. Oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie:

   • Imienia i nazwiska Użytkownika;

   • Adresu e-mail Użytkownika lub

   • Adresu zamieszkania Użytkownika

   • Numeru PESEL Użytkownika lub

   • Numer Pożyczki;

  1. Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

  2. Żądanie Klienta / Użytkownika w zakresie sposobu rozpatrzenia Reklamacji.

  3. Określenie sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;

  4. Podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

 1. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, w których Klient/ Użytkownik nie jest możliwy do zidentyfikowania.

 2. W sytuacjach, gdy reklamacje nie zawierają elementów wskazanych w ust. 3 punktach b,c,d., powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu z Klientem/Użytkownikiem w celu doprecyzowania jego zastrzeżeń i żądań.

 3. Spółka dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Spółkę reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie Spółka poinformuje o tym fakcie Klienta wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Użytkownika składającego reklamacje, pisemnie lub na wniosek Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

 5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Spółki.


 1. Postanowienia końcowe


 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Spółki, Spółka ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

 4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

 5. O zmianie Regulaminu Spółka powiadamia zarejestrowanych Klientów na adres e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią informacją. Zmieniony Regulaminu jest również zamieszczany na stronie internetowej Spółki.

 6. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie Serwisu.

 7. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Spółkę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Umowie.

 8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

Kalkulator Pożyczki

Wybierz kwotę jaką chcesz pożyczyc?


Na ile dni?

Twoja pożyczka

Pożyczka:
Prowizja:
Odsetki:
RRSO: %
Razem do spłaty:
Termin spłaty: