Kontakt z nami: +48 796 938 222, +48 537 864 739 | Godziny otwarcia: od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 8:00 do 20:00

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej Forsa Finance Sp.z.o.o., wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

I. Zakres niniejszej Polityki

Forsa Finance Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie Forsa Finance Sp. z o.o. może od Ciebie zbierać lub jakie możesz przekazywać nam oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony.

Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w szczególności prawie związanym z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji, co do sposobu wykorzystania Twoich informacji.

Niniejsza Polityka obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych, w tym danych, jakie możemy zgromadzić za pośrednictwem naszych różnych kanałów, takich jak strona internetowa, czat, korespondencja listowna, korespondencja e-mailowa, telefon. Możemy też uzyskiwać dane o Tobie od stron trzecich.

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów Forsa Finance Sp. z o.o., a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

II. Twoje dane osobowe

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania, gromadzenia, ujawniania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Forsa Finance Sp. z o.o.

1. Cel przetwarzania danych i ich wykorzystanie.

Twoje dane są nam potrzebne do świadczenia naszych usług, doskonalenia produktów i usług, wysyłania powiadomień, ofert i promocji, ochrony naszych praw i interesów oraz praw i interesów stron trzecich, a także do zachowania zgodności z przepisami prawa.

Pozyskane informacje wykorzystujemy do:

 • tworzenia i oferowania nowych usług;
 • do celów badań statystycznych, raportowania, mierzenia lub analizy skuteczności reklamy kierowanej do Ciebie oraz do przekazywania dedykowanych reklam;
 • reklamowania (na stronach internetowych, urządzeniach mobilnych, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, przez telefon lub SMS) naszych produktów i usług, w tym m.in weryfikacji Twojej tożsamości;
 • przeprowadzenia analizy wiarygodności kredytowej i zdolności do spłaty pożyczki przed podpisaniem umowy pożyczki;
 • wykrywania i zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej;
 • realizacji naszych zobowiązań prawnych, wynikających między innymi z ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów dotyczących rachunkowości;
 • kontaktów, informowania o zmianach naszych produktów i usług lub zmianach w umowie pożyczki;
 • odzyskiwania należności;
 • zapewnienia i doskonalenia jakości usług;
 • administrowania i doskonalenia naszej strony internetowej, zabezpieczenia jej i zapewniania najefektywniejszego sposobu wyświetlania treści na urządzeniach, z których korzystasz;
 • dostosowania naszej oferty do preferencji osobistych i Twoich potrzeb;
 • testowania, aktualizacji i wdrażania nowych technologii dotyczących identyfikacji, ocen ryzyka i wiarygodności kredytowej, zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu; oraz innego zgodnego z prawem wykorzystania mieszczącego się w ramach naszych relacji z Tobą.

2. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • podjęcie na żądanie Klienta działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki: przeprowadzenie badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
 • zawarcie i wykonanie umowy pożyczki: Twoje dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy pożyczki;
 • wyrażona zgoda: Twoje dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Forsa Finance Sp. z o.o: dane kontaktowe, dane telefoniczne przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji;
 • prawnie uzasadnione interesy Forsa Finance Sp. z o.o.: wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie Twojej satysfakcji, dochodzenie roszczeń i należności, dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego.

3. Jakie dane gromadzimy w związku ze świadczeniem naszych usług?

Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane podczas operacji na naszej stronie internetowej, podczas korzystania z naszych usług, lub podczas komunikacji z nami.

Informacje przekazywane przez Ciebie gromadzimy podczas rejestrowania się na naszej stronie internetowej, wypełniania formularza elektronicznego, za pośrednictwem naszych partnerów lub innych sposobów i kanałów świadczenia przez nas usług.

Możemy gromadzić takie dane o Tobie, jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • forma zatrudnienia,
 • miesięczne dochody netto,
 • miesięczne wydatki,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • numer rachunku bankowego,
 • transakcje na rachunkach bankowych,
 • nagranie głosu (połączenia przychodzące i wychodzące),
 • obraz dokumentu identyfikacyjnego,
 • podpis i inne informacje.

Będziemy rejestrować i przechowywać, a także potencjalnie wykorzystywać dostarczone przez Ciebie informacje w sposób wymieniony powyżej. Możemy także nagrywać rozmowy telefoniczne.

Informacje otrzymywane od stron trzecich.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:

 • informacje techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP) i dostawcy usług internetowych (ISP) stosowany do podłączenia urządzenia do sieci, typie i wersji przeglądarki, ustawieniach strefy czasowej, wtyczkach i ich wersjach, systemie operacyjnym i platformie, rozdzielczości ekranu, lokalizacji i czcionce;
 • informacje o wizycie, w tym pełnej ścieżce URL do i ze strony internetowej (w tym dacie i godzinie); przeglądanych i wyszukiwanych produktach; stronie odsyłającej i końcowej wizyty, plikach przeglądanych na naszej stronie (np. strony HTML, grafika, itp.), czasach odpowiedzi strony, błędach przy ściąganiu, długości wizyty na określonych stronach, informacje o interakcji sieciowej (przewijanie, kliknięcia i przeciągnięcia myszą) i metodach stosowanych do opuszczenia strony, dane o czasie i godzinie oraz lub sekwencji odwiedzanych stron, a także każdym numerze telefonu użytym do dodzwonienia się na numer obsługi klienta;

Informacje otrzymywane od stron trzecich.

Możemy zwracać się do podmiotów trzecich o przekazanie nam Twoich danych osobowych, np. biur informacji gospodarczej, biura informacji kredytowej. Takie żądania są przesyłane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, otrzymujemy Twoją uprzednią zgodę. Możemy pozyskiwać następujące informacje:

 • w trakcie składania wniosku o pożyczkę możemy: wyszukiwać informacje o Tobie, Twojej wiarygodności kredytowej, sytuacji finansowej, przeszłych i bieżących wierzytelnościach i zadłużeniu, zajmowanym stanowisku, pozyskiwać dane z rejestrów (w tym rejestrów zawierających informacje o dochodach, historii kredytowej, zadłużeniu wobec stron trzecich, adresach, nieważnych dokumentach identyfikacyjnych, oszustwach, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz rejestrów osób zajmujących stanowiska eksponowane politycznie), wyszukiwać informacje przez instytucje finansowe oraz inne osoby trzecie oraz z publicznie dostępnych źródeł;
 • otrzymywać informacje przekazane przez Ciebie naszym partnerom biznesowym podczas wnioskowania o pożyczkę;
 • otrzymywać informacje z banków, instytucji finansowych i płatniczych dotyczących Twoich płatności na naszą rzecz:
 • od partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy, w zakresie konkursów, promocji lub ankiet, w których uczestniczysz;
 • od partnerów biznesowych w zakresie usług technicznych, płatności i dostaw, sieci reklamowych, analityków, dostawców informacji, o ile świadczą usługi na naszą rzecz;
 • w innych przypadkach, w których wyraziłeś zgodę na ujawnienie nam danych

4. Ujawnianie Twoich informacji

Możemy udostępniać Twoje informacje w pewnych sytuacjach opisanych poniżej. Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp i wykorzystywać Twoje informacje wyłącznie w celu wykonania konkretnych zadań, jakie zostały im zlecone, a wówczas są proszone o zachowanie Twoich informacji w poufności i bezpieczeństwie. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami Twoich danych mogą myć zatem:

 • osoby upoważnione przez Administratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
 • podmioty, którym Administratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 • podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
 • kurierzy, banki, kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz spółki z grupy kapitałowej;
 • podmioty świadczące usługi w naszym imieniu w celu zapewnienia identyfikacji i uwierzytelnienia Twojej tożsamości;
 • podmioty wspierające naszą działalność, np. w zakresie hostingu i rozbudowy strony internetowej, ocen ryzyka i wykrywania oszustw, windykacji i obsługi klienta, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, usług analitycznych i wsparcia działań marketingowych;
 • dostawcy podobnych usług, np. firmy udzielające pożyczek konsumenckich i biura kredytowe, a także agencje, odpowiednie organy krajowe oraz organizacje pozarządowe oraz inne strony trzecie w celu umożliwienia pełnej oceny Twojej zdolności kredytowej;
 • dostawcy usług przetwarzania płatności (podczas przetwarzania i bezpośrednich obciążeń rachunku lub innych płatności należnych od klienta na mocy umowy pożyczki);
 • podmioty świadczące usługi windykacyjne, biura informacji kredytowej oraz dostawcy usług prawnych (przekazywanie danych o wierzytelnościach w przypadku niewywiązywania się przez klienta z zobowiązań);
 • analitycy i dostawcy wyszukiwarek wspierających nas w doskonaleniu i optymizacji strony Internetowej;

Podczas przekazywania Twoich danych zapewniamy, że odbiorca danych stosuje te same, co my środki bezpieczeństwa co do przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, przechowywane i przekazywane stronom trzecim w sposób i w ilości zgodnej z niniejszą Polityką, zawartą umową pożyczki, a także odpowiednimi zgodami udzielonymi przez Ciebie.

5. Przechowywanie oraz/lub przekazywanie Twoich informacji

Stosujemy szereg standardowych metod (opisanych poniżej) w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa informacji przekazanych przez Ciebie. Prosimy jednakże, abyś zauważył, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanawiasz udostępnić publicznie, np. w sieciach społecznościowych.

Bezpieczne środowiska pracy

Przechowujemy Twoje informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić Twoje dane osobowe.

Czas przechowywania informacji

Generalnie możemy przechowywać Twoje dane osobowe po zakończeniu świadczenia usług, w celu ochrony naszych interesów prawnych w przypadku sporu lub też w zakresie wymaganym przez prawo. Zwykle jednak przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to potrzebne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wywiązanie się z zobowiązań umownych, zabezpieczenia naszych interesów lub też zachowania zgodności z ustawowymi okresami przechowywania danych.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Środki bezpieczeństwa, które powinny być przez Ciebie zachowane

Istotne jest, abyś również odgrywał rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa własnych informacji. Podczas zakładania Profilu Klienta na stronie internetowej Forsa Finance Sp. z o.o., musisz być pewny, że wybierasz hasło, które innym trudno będzie odgadnąć i nigdy nie ujawnisz swojego hasła żadnym osobom, gdyż sam jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Jeżeli korzystasz ze wspólnego lub publicznego komputera, nigdy zapamiętuj swojego loginu lub hasła i wylogowuj się ze swojego Profilu Klienta za każdym razem, gdy odchodzisz od komputera.

III. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Istotne jest, abyś również odgrywał rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa własnych informacji. Podczas zakładania Profilu Klienta na stronie internetowej Forsa Finance Sp. z o.o., musisz być pewny, że wybierasz hasło, które innym trudno będzie odgadnąć i nigdy nie ujawnisz swojego hasła żadnym osobom, gdyż sam jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Jeżeli korzystasz ze wspólnego lub publicznego komputera, nigdy zapamiętuj swojego loginu lub hasła i wylogowuj się ze swojego Profilu Klienta za każdym razem, gdy odchodzisz od komputera.

Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie przez Profil Klienta na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, korespondencji e-mail lub listownej.

Ponadto, w stopce każdego e-maila zawierającego komunikaty marketingowe znajduje się link do wycofania zgody na otrzymywanie takich komunikatów. Prosimy abyś pamiętał, że nasze powiadomienia mogą zawierać istotne lub przydatne informacje dotyczące m.in. oferowanych produktów, zniżek i innych promocji.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
 • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Forsa Finance Sp. z o.o., z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Pragniemy zauważyć, że nawet jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania komunikacji marketingowej, możesz nadal otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, takie jak potwierdzenia udzielenia pożyczki, powiadomienia o Twojej działalności na Profilu Klienta (np. potwierdzenia z Profilu Klienta, zmiany hasła, itd.), a także inne ważne ogłoszenia.

prawo dostępu do Twoich danych

Przysługuje Ci prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych na Twój temat przez Forsa Finance Sp. z o.o., celu przetwarzania, pochodzenia tych informacji, informacji o odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione, okresie przetwarzania Twoich danych.

Możesz wnieść o przekazanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej.

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne.

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Forsa Finance Sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.

Takie obowiązki prawne wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, praw podatkowych oraz przepisów dotyczących praw konsumenta.

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu podmiotowi.

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Forsa Finance Sp. z o.o. odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na nasz numer telefonu.

Forsa Finance Sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Forsa Finance Sp. z o.o. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

IV. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Aby szybko przetworzyć wniosek, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pożyczki i jej maksymalnej kwoty dokonujemy automatycznej oceny zdolności kredytowej Klienta i oceny ryzyka kredytowego.

V. PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE

Administrator danych osobowych

Forsa Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ulicy Herbowa 18/9. NIP: 6932179443, REGON: 365371593. Sąd Rejonowy dla m. st. Wrocławia we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000636211. Kapitał zakładowy w wysokości 280.000,00 zł.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych prosimy o ich kierowanie pod adres email: biuro@forsafinanse.pl

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, w tym zadania pytań lub przekazania uwag na temat niniejszej Polityki lub praktyk dotyczących prywatności, skorzystaj z poniższej możliwości kontaktu:

 • adres email: biuro@forsafinanse.pl
 • poczta tradycyjna: Forsa Finance Sp.z.o.o z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ulicy Herbowa 18/9
 • numer telefonu: +48 796 938 222 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VII. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W porównaniu z ostatnią wersją, dokonaliśmy następujących zmian:

 • dostosowaliśmy naszą Politykę do wymagań wynikających z RODO,
 • zmieniliśmy naszą Politykę, aby zwiększyć jej przejrzystość i łatwość zrozumienia.

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług i produktów albo zmian regulacyjnych, czy też zmiany postępowania z Twoimi informacjami, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług i produktów.

VIII. Dodatkowe informacje

Nasza strona internetowa oraz usługi i produkty mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Takie strony internetowe stron trzecich korzystają z własnych polityk prywatności. Odwiedzenie tych stron jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki tych polityk.

Informacja!

Oglądasz najnowszą wersję polityki prywatności. Poprzednią wersję znajdziesz tutaj.

Kalkulator Pożyczki

Wybierz kwotę jaką chcesz pożyczyc?


Na ile dni?

Twoja pożyczka

Pożyczka:
Prowizja:
Odsetki:
RRSO: %
Razem do spłaty:
Termin spłaty: